☉ JuliusEvola.cz

K temnému věku

Následující text je úryvkem z Evolovy knihy Revolta proti modernímu světu, jež poprvé vyšla v roce 1934. Překlad byl proveden podle zdroje na JuliusEvola.net

***

V návaznosti na mé dřívější zmínky ohledně toho, co prastaré tradice nazývaly Temným věkem (Kali juga), nyní popíši některé vlastnosti tohoto věku, jak je můžeme najít ve starém hinduistickém textu Višnu purána. V hranatých závorkách uvedu to, co považuji za současné aplikace.

Vyvrhelové a barbaři budou vládci na březích Indu, v Darvice, v Chandrabhagaze, a v Kašmíru. Tihle budou současnými vládci vládnoucími nad zemí: králové [vládci] násilné povahy... Seberou osobní majetek svým poddaným; budou omezené síly, ponejvíce budou rychle přicházet a mizet; jejich život bude krátký, jejich touhy nenasytné, budou vykazovat jen pramálo zbožnosti. Smísí se s nimi mnoho lidí cizích národů a budou následovat jejich příkladu... Vládnoucí kastou budou šúdrové... Vaišjové zanechají zemědělství a obchodu, stanou se nevolníky nebo cvičenci strojů. [proletariát a industrializace]... Kšatrijové nebudou chránit své poddané, ale budou je drancovat: pod záminkou výběru poplatků okradou obchodníky o jejich majetek [krize kapitalismu a soukromého vlastnictví; socializace, nacionalizace, komunismus...] Bohatství [vnitřní] a zbožnost [v závislosti na dharmě toho kterého člověka] bude upadat den ode dne, dokud nebude zvrhlý celý svět. Pak majetek sám bude určovat postavení [množství dolarů – ekonomické třídy]; pouze bohatství [materiální] bude zdrojem uctívání; touha bude jediným pojivem jednoty obou pohlaví; lež bude jediným možným prostředkem vítězství ve sporu...

Zem bude ctěna jen pro své nerostné bohatství [bezmezná těžba, konec kultu země]...

Brahmánský oděv bude určovat brahmány... slabost bude příčinou závislosti [slabost, zánik věrnosti a cti v moderní politice]... obyčejné omytí [zbavené sil skutečného rituálu] bude považováno za očistu [může být něco více v údajné spase nabyté křesťanskými svátostmi?][1]

Ve věku Kalí lidstvo zkažené nevěřícími... bude říkat: „Kde vzaly autoritu Védy? A co bohové či Brahmáni?“

V Kali juze nebudou uznávány kasty, řád ani instituce [tradice]. Manželství v tomto věku nebude věcí rituálu, zásady duchovního spojení učitele a žáka též pozbudou své síly... Obrozený člověk bude iniciován způsobem bez výběru [demokracie v duchovní rovině] a čin pokání jaký pak může být proveden se mine účinkem [toto odkazuje na náboženství humanismu a konformismu]... Veškerá pravidla života budou mít všichni lidé společná...

Kdo vydá nejvíce peněz bude pánem lidstva a úpadek rodu zapříčiní konec jeho nadřazenosti [konec tradiční šlechty, příchod buržoazie a plutokracie]...

Lidé budou toužit po bohatství, i kdyby ho měli získávat nečestně. Lidé všech hodností se budou považovat za Brahmány [překrucování a domněnky intelektuálů nebo moderní kultury]... Lidé se budou téměř neustále obávat nouze a budou se znepokojovat nedostatkem; tak budou stále sledovat nebeská znamení [tímto se myslí náboženské přežitky a pověry typické u moderní společnosti]...

Ženy nebudou dbát příkazů svých mužů či rodičů... Budou sobecké, ubohé, nedbající o svou čest... Budou sprosté a vylhané; budou neslušné a nemorální ve svém jednání a vždy se budou přidržovat zhýralých mužů...

Lidstvo se uchýlí ke kacířství, hanebnost bude vzkvétat a délka života se tak zkrátí.[2]

Avšak ve Višnu Puráně máme také zmínky o elementech primordiální či „Manuovy“ rasy, které přečkají tento Temný věk, aby daly vzniknout novým generacím; znovu se nám zde zobrazuje dobře známá idea nového, konečného zjevení „shůry“:

Když učení Véd a instituce spravedlnosti mají téměř vymizet, a koncem věku Kálí má být noc, ta část božské bytosti přetrvávající ve své vlastní duchovní přirozenosti v postavě Brahmy, bytosti, která je začátkem i koncem, která rozumí veškerým věcem, sestoupí na zem... Potom obnoví spravedlnost na zemi; mysl těch, kteří žijí na konci věku Kalí, bude probuzena a bude průzračná jako krystal. Lidé poctění životem v této době změny se stanou semenem [nového] lidského pokolení. Zrodí rasu, která bude žít dle zákonů věku Krty, věku čistoty [primordiálního věku].

V tom samém textu, v té samé kapitole se píše, že rod, z kterého vzejde božský zakladatel, bude žít ve vesnici Šambale. Šambala – jak jsem již poznamenal – odkazuje k metafyzice „centra“ a „pólu“, tedy k hyperborejskému mystériu a k silám primordiální tradice.

Poznámky

  1. ^ Autor své protikřesťanské postoje později s lítostí odvolal. Viz Kritika novopohanství. Pozn. čes. překl.
  2. ^ Toto proroctví se nezdá být na první pohled pravdivé. Musíme však rozlišit dlouhý život z důvodu kontaktu s tím, co přesahuje čas, od případu, kdy dochází k prodloužení života (který je bezvýznamný a pouhou parodií na ten předešlý) různými „pomůckami“ z okruhu profánní vědy a moderní hygieny.